"ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ М. КИЄВА"

burger

Методичний кабінет

Будь яка праця стає творчістю, якщо ти в неї вкладаєш душу
В.О. Сухомлинськ
ий

Діяльність педагогічного колективу Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж технологій та дизайну» спрямована на реалізацію вимог Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», Державної національної програми «Освіта», Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні».

Методична робота у Коледжі організована згідно з Положенням про методичну роботу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти.
 

Структура методичної роботи забезпечує функціонування, удосконалення та розвиток з метою підготовки висококваліфікованих фахівців, надає можливість здійснювати неперервну освіту, готувати фахівців, адаптованих до життя в нових умовах ринкових відносин, що дасть можливість їм адаптуватися до швидкої зміни на ринку праці, здійснювати перенавчання незайнятого населення, можливість отримувати додаткову професію, підвищувати свій професійний рівень.
Методична робота з педагогічними кадрами спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовку викладачів і майстрів до роботи в нових умовах, залучення до науково-дослідницької, експериментальної діяльності із запровадженням інноваційних технологій у освітній процес, створення інформаційного освітнього простору, сучасного інноваційного інклюзивного середовища.

 Завдання методичної роботи:
дидактичні:

 • формування професійних, ключових, предметних, соціальних компетентностей здобувачів освіти;
 • розвиток творчої активності кожного суб’єкта навчання;
 • забезпечення й стимулювання саморозвитку та самоактуалізації особистості;
 • розвиток науково-дослідницьких навичок здобувачів освіти;
 • підвищення рівня навчальних досягнень;
 • удосконалення системи контролю навчальних досягнень здобувачів освіти.


педагогічні:

 • системне впровадження в педагогічну практику сучасних інноваційних технологій, які забезпечують компетентнісний підхід до освітнього процесу;
 • розвиток мотиваційної сфери до свідомої самостійної діяльності з професійного й особистісного вдосконалення педагогів;
 • збагачення педагогічних працівників знаннями теоретичних і практичних досягнень, передового досвіду, методичної науки;
 • координація колективних форм і методів роботи;
 • створення умов для постійного професійного удосконалення педагогів.

Основні функції методичного кабінету:

 • впровадження інновацій;
 • вивчення професійного рівня викладачів, майстрів виробничого навчання і творчих здібностей здобувачів освіти;
 • консультації;
 • стажування молодих спеціалістів;
 • науково-методичне інформування;
 • масові заходи з викладачами та майстрами виробничого навчання;
 • участь в атестації викладачів та майстрів виробничого навчання.

Основні напрямки методичної роботи:
Планування:

 • перспективного плану методичної роботи училища;
 • щорічного та місячного плану роботи методиста;
 • графіку підвищення кваліфікації викладачів;
 • координація роботи методичних комісій;
 • плану вивчення передового досвіду викладачів та майстрів в/н;
 • графіку відкритих уроків, виховних заходів;
  Участь у плануванні:
 • роботи навчального закладу;
 • роботи методичних комісій;
 • виховної роботи;
 • роботи педради.
  Організація:
 • роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • науково-методичної роботи педагогічних працівників;
 • узагальнення і популяризації перспективного педагогічного досвіду;
 • атестації педагогічних працівників;
 • участі викладачів в науково-практичних конференціях;
 • відкритих занять;
 • виставок науково-методичних робіт педагогічних працівників та творчих робіт учнів.
  Контроль за:
 • виконанням плану-графіка: атестації педагогічних працівників, взаємовідвідування навчальних занять викладачами та майстрами, проведення відкритих занять;
 • веденням навчально-методичної документації;
 • проведенням консультацій та додаткових занять;
 • діяльністю методичних комісій;
  Звітність:
 • щорічний звіт про методичну роботу;
 • впровадження нових педагогічних технологій в освітній процес.
  Створення:
 • науково-дослідницької діяльності;
 • проектної діяльності;
 • зразків нової навчально-методичної документації.