"ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ М. КИЄВА"

burger

Методичний кабінет

Будь яка праця стає творчістю, якщо ти в неї вкладаєш душу
В.О. Сухомлинськ
ий

Діяльність педагогічного колективу Державного навчального закладу «Центр професійної освіти та технологій м. Києва» спрямована на реалізацію вимог Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», Державної національної програми «Освіта», Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні».

Методична робота у Центрі організована згідно з Положенням про методичну роботу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти.
 

Структура методичної роботи забезпечує функціонування, удосконалення та розвиток з метою підготовки висококваліфікованих фахівців, надає можливість здійснювати неперервну освіту, готувати фахівців, адаптованих до життя в нових умовах ринкових відносин, що дасть можливість їм адаптуватися до швидкої зміни на ринку праці, здійснювати перенавчання незайнятого населення, можливість отримувати додаткову професію, підвищувати свій професійний рівень.
Методична робота з педагогічними кадрами спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовку викладачів і майстрів до роботи в нових умовах, залучення до науково-дослідницької, експериментальної діяльності із запровадженням інноваційних технологій у освітній процес, створення інформаційного освітнього простору, сучасного інноваційного інклюзивного середовища.

 Завдання методичної роботи:
дидактичні:

 • формування професійних, ключових, предметних, соціальних компетентностей здобувачів освіти;
 • розвиток творчої активності кожного суб’єкта навчання;
 • забезпечення й стимулювання саморозвитку та самоактуалізації особистості;
 • розвиток науково-дослідницьких навичок здобувачів освіти;
 • підвищення рівня навчальних досягнень;
 • удосконалення системи контролю навчальних досягнень здобувачів освіти.


педагогічні:

 • системне впровадження в педагогічну практику сучасних інноваційних технологій, які забезпечують компетентнісний підхід до освітнього процесу;
 • розвиток мотиваційної сфери до свідомої самостійної діяльності з професійного й особистісного вдосконалення педагогів;
 • збагачення педагогічних працівників знаннями теоретичних і практичних досягнень, передового досвіду, методичної науки;
 • координація колективних форм і методів роботи;
 • створення умов для постійного професійного удосконалення педагогів.

Основні функції методичного кабінету:

 • впровадження інновацій;
 • вивчення професійного рівня викладачів, майстрів виробничого навчання і творчих здібностей здобувачів освіти;
 • консультації;
 • стажування молодих спеціалістів;
 • науково-методичне інформування;
 • масові заходи з викладачами та майстрами виробничого навчання;
 • участь в атестації викладачів та майстрів виробничого навчання.

Основні напрямки методичної роботи:
Планування:

 • перспективного плану методичної роботи училища;
 • щорічного та місячного плану роботи методиста;
 • графіку підвищення кваліфікації викладачів;
 • координація роботи методичних комісій;
 • плану вивчення передового досвіду викладачів та майстрів в/н;
 • графіку відкритих уроків, виховних заходів;
  Участь у плануванні:
 • роботи навчального закладу;
 • роботи методичних комісій;
 • виховної роботи;
 • роботи педради.
  Організація:
 • роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • науково-методичної роботи педагогічних працівників;
 • узагальнення і популяризації перспективного педагогічного досвіду;
 • атестації педагогічних працівників;
 • участі викладачів в науково-практичних конференціях;
 • відкритих занять;
 • виставок науково-методичних робіт педагогічних працівників та творчих робіт учнів.
  Контроль за:
 • виконанням плану-графіка: атестації педагогічних працівників, взаємовідвідування навчальних занять викладачами та майстрами, проведення відкритих занять;
 • веденням навчально-методичної документації;
 • проведенням консультацій та додаткових занять;
 • діяльністю методичних комісій;
  Звітність:
 • щорічний звіт про методичну роботу;
 • впровадження нових педагогічних технологій в освітній процес.
  Створення:
 • науково-дослідницької діяльності;
 • проектної діяльності;
 • зразків нової навчально-методичної документації.